Μετάβαση σε περιεχόμενο


Φωτογραφία
* * * * * 2 Ψήφοι

Μέθοδοι Ανάλυσης Αγοράς και Μετοχών

Δημοσιεύθηκε απο usound , 22 Ιούλιος 2011 · 3.130 Αναγνώσεις

Δημοσίευση Εικόνας

Κάθε επενδυτής προσπαθεί να βρει την καλύτερη προσέγγιση ώστε να αναλύσει σωστά την αγορά και να επιλέξει τις κατάλληλες μετοχές για το χαρτοφυλάκιο του. Οι δυο πιο συνηθισμένες μέθοδοι ανάλυσης της αγοράς είναι η θεμελιώδης και η τεχνική ανάλυση. Η μεν πρώτη στηρίζεται στα μακροοικονομικά στοιχεία μιας εταιρείας ώστε να προσδιορίσει το πόσο πραγματικά αποτιμάται η μετοχής της, σε αντίθεση με τη δεύτερη που σκοπός της είναι να ακολουθήσει τις τάσεις των τιμών και όχι τις θεωρητικές αποτιμήσεις.

Θεμελιώδης Ανάλυση (Fundamental Analysis)
Η θεμελιώδης ανάλυση, η οποία ιστορικά είναι και η παλαιότερη, στηρίζεται κυρίως στη μελέτη των θεμελιωδών μεγεθών - παραγόντων που επηρεάζουν την οικονομία, τον κλάδο και την εταιρία. Επικεντρώνεται στην ανάλυση των παραμέτρων που  μεταβάλουν την προσφορά και την ζήτηση των  μετοχών και κατ’ επέκταση  τις τιμές τους. Αυτές οι παράμετροι είναι πάρα πολλές σε αριθμό και η επίδραση της καθεμιάς στην τιμή  μιας  μετοχής είναι δύσκολο να καθοριστεί  με ακρίβεια.
Η θεμελιώδης ανάλυση βοηθά τον επενδυτή στην κατανόηση των πραγματικών παραμέτρων που συμβάλλουν στην λειτουργία των εταιριών, των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.
Ο επενδυτής προσπαθεί να αξιολογήσει τις προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας μιας επιχείρησης και να προβλέψει την μελλοντική της πορεία και κατ’ επέκταση την  μελλοντική τιμή της μετοχής, μελετώντας την οικονομική θέση των εταιριών, την πορεία των κλάδων όπου οι εταιρίες ανήκουν και τις ευρύτερες οικονομικές συνθήκες της αγοράς, εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα για την χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων. Βοηθά έτσι τον επενδυτή, πριν από κάθε επενδυτική του επιλογή, να κατανοήσει την ποιότητα του προϊόντος που σκοπεύει να αγοράσει, από το οποίο προσδοκά μελλοντικά κέρδη. Μάλιστα, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της μεθόδου αυτής, ο παραπάνω τρόπος ανάλυσης της αγοράς είναι ο καταλληλότερος για να φθάσουμε σε ασφαλέστερες κρίσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις.

Σκοπός της Θεμελιώδους Ανάλυσης

Κύριος σκοπός της θεμελιώδους ανάλυσης είναι η εύρεση της εσωτερικής τιμής (intrinsic value) μιας μετοχής. Η βασική υπόθεση της θεμελιώδους ανάλυσης είναι ότι αργά ή γρήγορα η τιμή της  μετοχής θα προσεγγίσει την εσωτερική της τιμή. Με τον όρο εσωτερική τιμή, εννοούμε την πραγματική τιμή της μετοχής με βάση τα θεμελιώδη στοιχεία της και όχι την τιμή η οποία απεικονίζεται στα ταμπλό των χρηματιστηρίων. Οι υποστηρικτές της θεμελιώδους ανάλυσης προσπαθούν να αξιολογήσουν το πόσο πραγματικά αξίζει μια μετοχή και όχι ποια είναι η αντίληψη του επενδυτικού κοινού για αυτήν. Άλλωστε αν η χρηματιστηριακή αγορά ήταν πάντοτε σωστή γιατί να χρειαζόταν η χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης της αγοράς, είτε αυτή είναι θεμελιώδης, είτε τεχνική. Αφού λοιπόν αποτιμηθεί η εσωτερική τιμή της μετοχής και επιτευχθεί ο βασικός στόχος της θεμελιώδους ανάλυσης, οι επενδυτές βρίσκονται πλέον σε θέση να εκτιμήσουν αν η  μετοχή αποτελεί μια καλή επενδυτική ευκαιρία στα τρέχοντα επίπεδα τιμών (υποτιμημένη) και κατά συνέπεια συμφέρει να προχωρήσουν σε αγορά ή αν βρίσκεται σε σημείο όπου δεν διαγράφονται προοπτικές για περαιτέρω άνοδο (υπερτιμημένη) και είναι πιο συμφέρουσα η πώληση ή το άνοιγμα μιας θέσης short.

Προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω» (top - down approach)

Η επίτευξη της εύρεσης της εσωτερικής τιμής μιας μετοχής πραγματοποιείται με                              προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω», η οποία προσέγγιση ακολουθεί τρία βήματα:

 Εξέταση της οικονομίας μέσα στην οποία λειτουργεί η συγκεκριμένη εταιρεία.

 Εξέταση του κλάδου στον οποίο ανήκει.
.
 Εξέταση των μεγεθών και άλλων στοιχείων της εν λόγω εταιρείας.


Οι αναλυτές που χρησιμοποιούν αυτήν την  μέθοδο,  έρχονται αντιμέτωποι  με  μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία η οποία ξεκινάει από την  μελέτη της οικονομίας στο σύνολο της, συνεχίζεται με την μελέτη του κλάδου και καταλήγει τελικά στην  μελέτη των στοιχείων (ποσοτικών και ποιοτικών) της υπό εξέτασης εταιρίας. Λέγοντας ποσοτικά στοιχεία, εννοούμε τα στοιχεία που μπορούν να μετρηθούν ή να εκφραστούν με αριθμητικούς όρους σε αντίθεση με τα ποιοτικά τα οποία σχετίζονται με την ποιότητα κάποιου πράγματος και όχι με το μέγεθος ή την ποσότητα του.    
Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα, ότι τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους οι αναλυτές είναι πολλά και συμπεριλαμβάνουν τα  μακροοικονομικά  μεγέθη της οικονομίας,  τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιριών (από όπου προκύπτει ένας  μεγάλος αριθμός δεικτών), τις  μελέτες και τις προβλέψεις των αναλυτών, τις κλαδικές  μελέτες, τα εταιρικά νέα, διάφορα στατιστικά δεδομένα καθώς και  μια πλειάδα ακόμα στοιχείων που όλα  μαζί συνθέτουν ένα πάζλ, από την εικόνα του οποίου προκύπτουν τα συμπεράσματα για την εσωτερική τιμή μιας  μετοχής.  

Μειονεκτήματα Θεμελιώδους Ανάλυσης

Όπως και κάθε μέθοδος έτσι και η θεμελιώδης ανάλυση έχει δυο βασικά μειονεκτήματα. Αρχικά, ο εκάστοτε αναλυτής δεν μπορεί να είναι 100% σίγουρος ότι η αποτίμηση της εσωτερικής τιμής της μετοχής μιας εταιρείας την οποία διερεύνησε είναι σωστή. Έτσι, η εσωτερική τιμή μιας μετοχής μπορεί να είναι πολύ μικρότερη από αυτή που βρέθηκε μετά τους υπολογισμούς του με αποτέλεσμα να προβεί σε αγορές σε επίπεδα τιμών που είναι υψηλότερα από την θεωρητικά σωστή εσωτερική τιμή με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε μια λανθασμένη επενδυτική επιλογή.
Δεύτερον και πιο σημαντικό είναι ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσης. Η θεμελιώδης ανάλυση δεν μπορεί να υπολογίσει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να αντικατοπτριστεί η εσωτερική τιμή μιας μετοχής στα ταμπλό των χρηματιστηρίων με αποτέλεσμα πολλές φορές ο επενδυτής να απογοητεύεται και να προβαίνει σε πωλήσεις με αρνητικό πρόσημο απόδοσης.      
  

Τεχνική Ανάλυση (Technical Analysis)

Η δεύτερη ευρέως διαδεδομένη μέθοδος, που χρησιμοποιείται από τους επενδυτές για την αξιολόγηση  μετοχών,  είναι η τεχνική ανάλυση η οποία κερδίζει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές στις σημερινές αναπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές. Εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από το θεμελιωτή της μεθόδου Charles Dow (εξ ου και ο επονομαζόμενος δείκτης Dow Jones).
Ο όρος τεχνική ανάλυση δεν είναι ο καλύτερος δυνατός. Ίσως «ανάλυση της συμπεριφοράς των τιμών» ή «ανάλυση προσφοράς, ζήτησης και αντίδρασης» να ήταν ακριβέστεροι όροι και αν έπρεπε να δώσουμε κάποιο ορισμό για αυτήν τότε θα την χαρακτηρίζαμε ως την τέχνη του εντοπισμού, σε σχετικά πρώιμο στάδιο, των σημείων στροφής της αγοράς.
Πρόκειται για  μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση σε σύγκριση  με την θεμελιώδη ανάλυση, κατά την εφαρμογή της οποίας δεν γίνεται σε κανένα σημείο  μελέτη των οικονομικών στοιχείων  μιας εταιρίας, ούτε ενδιαφέρουν τα διάφορα στοιχεία για τους κλάδους και τα μακροοικονομικά  μεγέθη της οικονομίας. Η τεχνική ανάλυση δεν καταναλώνει χρόνο στη μελέτη των θεμελιωδών μεγεθών, τα οποία ενώ βέβαια θεωρεί καθοριστικά για την εξέλιξη της μετοχής, εκτιμά εντούτοις ότι η τιμή της μετοχής τα αντικατοπτρίζει.
Η κεντρική ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται,  είναι ότι όλοι αυτοί οι πιθανοί παράγοντες που  μπορεί να επηρεάσουν την τιμή  μιας  μετοχής, όπως η κατάσταση της οικονομίας, οι πολιτικές εξελίξεις, η επενδυτική ψυχολογία, οι εξελίξεις σε  μια εταιρία, ενσωματώνονται στην τιμή της. Η μέθοδος αυτή θεωρεί ότι η τιμή κάθε μετοχής είναι προεξοφλημένη ή με άλλα λόγια είναι ήδη προσδιορισμένη από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι αυτή η μέθοδος ανάλυσης ξεφεύγει ουσιαστικά από τη μελέτη των θεμελιακών παραγόντων και στηρίζεται κυρίως στις διακυμάνσεις της τιμής κάθε διαπραγματευόμενου χρεογράφου (μετοχής).
Η τεχνική ανάλυση αντλεί τα συμπεράσματα της χρησιμοποιώντας ως στοιχεία τις ιστορικές τιμές κλεισίματος και τον όγκο συναλλαγών μιας μετοχής. Με βάση αυτά δημιουργούνται διάφορα διαγράμματα, τα οποία μελετούν οι τεχνικοί αναλυτές και πραγματοποιούν προβλέψεις για την μελλοντική πορεία της τιμής μιας μετοχής. Σκοπός της  μεθόδου είναι να υπολογίσει την προσφορά και την ζήτηση για μια μετοχή, έτσι ώστε να  μπορεί να προβλέψει τα  μελλοντικά επίπεδα στα οποία θα κινηθεί η τιμή της,  χωρίς ωστόσο να προσπαθεί να εξηγήσει και τους λόγους για τους οποίους κινείται κατ' αυτόν τον τρόπο. Προσπαθεί να εντοπίσει κάποιους σχηματισμούς στην κίνηση της αγοράς, οι οποίοι έχουν παρουσιαστεί συχνά στο παρελθόν και θεωρούνται ενδείξεις για το που θα κινηθούν μελλοντικά οι τιμές. Ουσιαστικά πρόκειται για μελέτη της ίδιας της δραστηριότητας της αγοράς.
Βασική αρχή της τεχνικής ανάλυσης είναι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Οι επενδυτές αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο σε γεγονότα ίδιου τύπου και αυτό αντανακλάται στο ανεβοκατέβασμα των τιμών. Αν κάποιος χαράξει σε διάγραμμα τη δραστηριότητα αυτή συναρτήσει του χρόνου, προκύπτουν σχηματισμοί της πορείας των τιμών η οποία συνιστά την καθιερωμένη τεχνική ανάλυση.
Ο Mark Twain είχε πει ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται αλλά ομοιοκαταληκτεί. Όσο πολύ και αν μοιάζει μια αγορά του σήμερα με μια του παρελθόντος δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι θα συνεχίσει να αντιδρά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Παρόλα αυτά όμως δεν επηρεάζει σε τελική ανάλυση την απόφαση μιας αγοράς ή πώλησης μιας μετοχής αλλά ίσως να επιδράσει στο μέγεθος της ανόδου ή της καθόδου.
Η μέθοδος της τεχνικής ανάλυσης έρχεται σε αντίθεση με τη Θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς (Efficient Market Hypothesis) η οποία υποστηρίζει ότι οι εκάστοτε τιμές μιας μετοχής αντικατοπτρίζουν πλήρως όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και ότι οι μελλοντικές τιμές θα ακολουθήσουν μια τέτοια πορεία η οποία θα είναι ανάλογη με την τυχαία κίνηση (Brownian motion), καθώς αυτές προσαρμόζονται ανάλογα με τις νέες πληροφορίες.
Πρώτος ο Luis Bechelier το 1900 στην διδακτορική του διατριβή χρησιμοποίησε την κίνηση Brown για να περιγράψει τη διακύμανση των τιμών αγαθών ή μετοχών. Η κίνηση Brown βρίσκεται ανάμεσα στις πιο απλές στοχαστικές ανελίξεις συνεχούς χρόνου και κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι είναι το όριο μεταξύ των πιο απλών και των πιο πολύπλοκων στοχαστικών ανελίξεων. Αυτή η καθολικότητα πηγάζει από την καθολικότητα της κανονικής κατανομής.


Υ.Γ.Αρχίσαμε με τα βασικά.Οι σπουδαίοι παίκτες ας τα αγνοήσουν.To be continued..............

Κάτσε τώρα, από την υποσημείωση που έβαλες, νομίζω ότι δεν θέλεις σοβαρή κριτική.
 • Αναφορά
Σοβαρή θέλω.Σπουδαία δεν θέλω........
 • Αναφορά
αααααλφα.......βητα ?
 • Αναφορά

Πρόσφατα Σχόλια

Πρόσφατα Άρθρα

Παλαιότερα άρθρα του blog

Πρόσφατοι Επισκέπτες

 • Φωτογραφία
  evie
  27 Δεκ 2015 - 20:39
 • Φωτογραφία
  George
  02 Οκτ 2015 - 20:55
 • Φωτογραφία
  CANYON
  09 Μάι 2013 - 22:40
 • Φωτογραφία
  Seseimasmenos
  04 Δεκ 2012 - 19:05
 • Φωτογραφία
  manola
  14 Αύγ 2012 - 07:54
 • Φωτογραφία
  vankouls
  09 Ιούν 2012 - 18:35
 • Φωτογραφία
  Frangiska
  24 Μάι 2012 - 20:00
 • Φωτογραφία
  Protesilaos
  28 Απρ 2012 - 22:42
 • Φωτογραφία
  Nantia
  07 Απρ 2012 - 23:16
 • Φωτογραφία
  panos77
  20 Ιαν 2012 - 23:41

χρήστης (ες) συνδεδεμέν(ος)οι

0 μέλη, 0 επισκέπτες, 0 ανώνυμα μέλη

Αναζήτηση στο ιστολόγιο